ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,4613,1523,2252,5663,218000000015,622
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)54946939662767900000002,720
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)1,7661,9212,0112,1372,427000000010,262
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,8222,7642,7521,4191,322000000010,079
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า64263958137751500000002,754
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)31887592444450400000003,065
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน46752950816825000000001,922
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง1,6161,5331,47415,01118,042000000037,676
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ7398028999001,22200000004,562
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,6221,3411,3091,2411,38900000006,902
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K62262870833139300000002,682
 รวม13,62414,65314,78725,22129,961000000098,246