ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,4613,1523,2252,5663,2183,02300000018,645
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)5494693966276797290000003,449
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)1,7661,9212,0112,1372,4272,20100000012,463
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,8222,7642,7521,4191,3221,58000000011,659
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า6426395813775156830000003,437
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)3188759244445044060000003,471
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน4675295081682503160000002,238
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง1,6161,5331,47415,01118,04217,72000000055,396
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ7398028999001,2221,3370000005,899
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,6221,3411,3091,2411,3891,4170000008,319
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K6226287083313934570000003,139
 รวม13,62414,65314,78725,22129,96129,869000000128,115