ลำดับหัวข้อม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ษ.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)3,4613,1522,1070000000008,720
2ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)5494692660000000001,284
3ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้า (CMI)1,7661,9211,4260000000005,113
4ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K1,8222,7642,5970000000007,183
5ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า6426394400000000001,721
6ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)3188756820000000001,875
7ดัชนีค่าบริการขนส่งทางถนน4675294380000000001,434
8ราคากลางสินค้าวัสดุก่อสร้าง1,6161,5331,3400000000004,489
9ราคาขายปลีกสินค้าและบริการ7398027870000000002,328
10ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด (CPI-P)1,6221,3411,3090000000004,272
11Download ดัชนีที่ใช้คำนวณค่า K6226285280000000001,778
 รวม13,62414,65311,92000000000040,197