สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

ด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมทั้งประเทศ ในการนี้ สนค. ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพื่อเป็นเครื่องมือ ชี้วัดและเตือนภัยทางเศรษฐกิจล่วงหน้า ซึ่งจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนเพื่อให้สามารถติดตามอำนาจซื้อของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ การผลิต การจ้างงานและปริมาณการใช้จ่ายของประชาชน ในแต่ละช่วงเวลา "โดยข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นความลับ การรายงานจะนำเสนอในรูปค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าดัชนี เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจต่อไป"

ยินยอม